REFERENCJE I NAGRODY

Referencje


Prof. dr hab. Jacek Fisiak / Instytut Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


„Blisko siedmioletnia obserwacja rozwoju i praktycznego zastosowania systemu SITA jako metody nauczania języków obcych owocuje zbiorem coraz bardziej interesujących i wielostronnych doświadczeń i wniosków. Wielokrotnie potwierdzana i wyrażana opinia o skuteczności systemu w indywidualnym użytkowaniu obecnie wzbogacona została wynikami badań trwających od początku 1995 roku, a dotyczących nauki grupowej w wyposażonych w system SITA ośrodkach.

Bazą dla poczynionych spostrzeżeń były działające w dziesięciu miastach Polski szkoły językowe sieci SITA. Ich aktywność, a także atrakcyjność i wzrastająca popularność samej metody powoduje, że kolejne ośrodki zgłaszają chęć udziału we wdrażaniu systemu do powszechnego użytkowania. Kursy prowadzone systemu SITA są kursami intensywnymi. Uczestnicy to zarówno młodzież, jak i dorośli, często również w zaawansowanym już wieku, o różnym poziomie wykształcenia oraz zróżnicowanych predyspozycjach językowych. Łączy ich niechęć do wieloletniego cyklu nauczania w tradycyjnym procesie dydaktycznym, do uczenia się "metodą kroplówki" w klasach spotykających się z nauczycielem 2-3 razy tygodniowo, nie wspominając już o niskim poziomie efektywności takiej nauki. Uczestnicy kursów SITA korzystają z fachowo opracowanych materiałów przygotowujących ich przede wszystkim do płynnej komunikacji w języku obcym. Na podstawie testów przeprowadzonych w ubiegłym roku w kilku grupach zaobserwować można bardzo wysoką skuteczność zapamiętywania nowych informacji w krótkim czasie oraz wielokrotnie wyższą trwałość przyswojonej wiedzy. Niebagatelną funkcję pełni tu także element komfortu psychicznego podczas nauki, wyeliminowanie stresu oraz motywacja pojawiająca się wraz z sukcesami pojawiającymi się już od pierwszych zajęć.

Stosując metodę SITA uczniowie byli w stanie opanować wybrany zakres materiału językowego w ciągu dwóch tygodni i zakończyć kurs z przeciętnym wynikiem: 85%. Tak wysokie noty przy standardowych 30% nie wymagają dodatkowego komentarza.

Ta wysoce humanistyczna w swym charakterze metoda - biorąc pod uwagę wynikającą z niej oszczędność czasu oraz jej skuteczność - stanowi odpowiedź na wciąż rosnące wymagania stawiane przed inteligentnym człowiekiem przez współczesny świat. Staje się niezastąpionym narzędziem dla aktywnych zawodowo: biznesmenów, urzędników, wojskowych, policjantów, naukowców, lekarzy i wielu innych grup społecznych. Może być wyzwaniem dla świata nauki, aby nie zaprzestawał wysiłków: rozwój człowieka nie jest jeszcze skończony.”

Prof. dr Rainer Dieterich / Katedra Psychologii Pedagogicznej, Opinia Uniwersytetu Bundeswehry w Hamburgu


Niniejszym stwierdzam, że propagowany przez firmę SITA system nauki jest efektywną i dojrzałą metodą ułatwiającą przyswajanie języków obcych. Metoda wykorzystania biofeedbacku oddechowego do osiągnięcia sprzyjającego nauczaniu stanu odprężenia została wynaleziona przez pana Karla-Heinza Gelsena i drobiazgowo przebadana w katedrze psychologii pedagogicznej na Uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu. Dotychczas powstało około 10 eksperymentalno-psychologicznych studiów, jeden doktorat oraz wiele prac dyplomowych, które dokumentują skuteczność tej metody w odniesieniu do różnych form i treści nauczania. W sumie podstawy systemu nauczania SITA, a w szczególności prace nad metodą biofeedbacku oddechowego należy uważać za dokładnie zbadane. Obok badań dotyczących psychologicznych podstaw uczenia się opracowano koncepcję dydaktyczna łącząca metodę biofeedbacku oddechowego z metodą nauczania języków obcych (przy współpracy prof. dr Ritschera z Uniwersytetu w Hamburgu). W ten sposób naukowa fachowość i kompetencja zostały wykorzystane przy opracowywaniu poszczególnych kursów oraz generalnej koncepcji dydaktycznej. Podsumowując system nauczania SITA stanowi kompleksową, z naukową kompetencją i dokładnością zbadaną i wielokrotnie potwierdzoną w działaniach praktycznych metodę nauczania języków obcych.

Prof.dr hab. Jan Tylka / Katedra Psychologii, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie


Jednym z ważnych czynników w rozwoju chorób cywilizacyjnych [w tym chorób układu krążenia] jest stres. Jest on również zjawiskiem, które komplikuje przebieg leczenia choroby i powrót do pełnego i efektywnego życia po chorobie. Radzenie sobie ze stresem jest możliwe i może być skuteczne, pod warunkiem, że pozna się jego mechanizm i opanuje techniki likwidowania [lub zmniejszania] jego skutków. Do znanych sposobów zwalczania skutków stresu zaliczyć trzeba techniki relaksacji czyli psychofizycznego odprężania organizmu. Mogą w tym być wielce pomocne urządzenia typu biofeedback [biologiczne sprzężenie zwrotne], których właściwość polega na informowaniu osoby o danej funkcji jego organizmu [np. oporności elektrycznej skóry – RSG, oddechu, tętnie itp.] Od kilku lat w Pracowni Psychologii Klinicznej w Instytucie Kardiologii prowadzone są badania z wykorzystaniem urządzenia SITA, celem oceny jego przydatności w rehabilitacji i prewencji wtórnej chorych kardiologicznych. W ostatnim roku zakończono badanie w 90 osobowej grupie chorych, którą podzielono losowo na trzy podgrupy, aby można było ocenić stopień skuteczności uczenia się odprężenia, z zależności od sposobu uczenia się [np. z użyciem/lub bez – urządzenia SITA i w oparciu o sugestie słowne zawarte na taśmie magnetofonowej i emitowane przez to urządzenie]. Wszystkie osoby badane zostały poddane działaniu bodźców sterujących [hałas, obciążenie informacyjne] i u wszystkich dokonywano pomiarów reakcji RSG, które traktowano jako wskaźniki napięcia – odprężenia. Okazało się, że osoby z grupy, w której uczono odprężania się przy pomocy urządzenia SITA w połączeniu z sugestiami słownymi [z magnetofonu], prezentowały prawie dwukrotnie lepsze wyniki w rejestracji RSG, niż osoby z pozostałych podgrup, a zwłaszcza grupy, która w ogóle nie miała do czynienia z tym urządzeniem. Można zatem wyprowadzić wniosek, że uczenie się odprężania z zastosowaniem urządzenia SITA przebiega u pacjentów kardiologicznych bardziej skutecznie i szybciej niż wtedy, kiedy do nauki relaksu nie używa się tego urządzenia. Wartość i użyteczność urządzenia SITA może być rozpatrywana zarówno z punktu widzenia naukowo-poznawczego jak i praktycznego. Obszary życia, w których stosować można w/w urządzenie to przede wszystkim uczenie się oraz działanie prozdrowotne. Ten drugi obszar (zdrowie) jest niezwykle interesującym i ważnym obszarem, w którym to urządzenie znajduje swoje miejsce. Może ono bowiem być wykorzystywane do:

1. nauki relaksu u chorych z chorobami somatycznymi (choroby układu krążenia, choroby przewodu pokarmowego, zaburzeniami czynnościowymi (nerwicowymi),

2. wspomaganie działań rehabilitacyjnych (w rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, ortopedycznej),

3. w radzeniu sobie ze stresem – przestrajanie nadmiernej aktywności sympatycznego układu nerwowego na aktywne działanie gałęzi parasympatycznej,

4. uczenia samokontroli i autoregulacji procesów wegetatywnych i reakcji emocjonalnych (ważna działalność profilaktyczna).

Istnieje dużo innych możliwości (np. przygotowanie pacjentów do zabiegów) stosowania urządzenia SITA, ale wymaga to przeprowadzenia stosownych badań. Chcę również podkreślić wartość tego urządzenia poprzez wymiar łatwości jego stosowania, za co należą się słowa uznania konstruktorom.

Pan Aleksander Kwaśniewski , Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej


W czerwcu 2001 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksander Kwaśniewski odznaczył Dyrektora Generalnego naszej firmy Jerzego Kowalewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład w upowszechnianie wiedzy. To uznanie jest dla nas wielkim zaszczytem.

Opinia Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej,


Na podstawie § 2 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1991 roku w sprawie Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej (Dz. U. Ministerstwa zdrowia i Opieki Społecznej nr 2, 1991 poz. 4) oraz pisma Ministra Zdrowia NKT-PN/078/025/01 z dnia 21 lutego 2001 roku, po dokonaniu oceny sprawności i bezpieczeństwa w wyniku badań technicznych i badań eksploatacyjnych w warunkach klinicznych wyrobu medycznego: SITA aparat do rehabilitacji w schorzeniach układu krążenia, stwierdza się, że wyżej wymieniony wyrób został uznany za przydatny do zastosowania przewidzianego przez producenta w dokumentacji towarzyszącej i może być użytkowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Opinia została zarejestrowana w ewidencji Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej pod numerem: 32576057.

Opinia Głównego Trenera Przygotowań Ateny 2004


Na podstawie § 2 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1991 roku w sprawie Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej (Dz. U. Ministerstwa zdrowia i Opieki Społecznej nr 2, 1991 poz. 4) oraz pisma Ministra Zdrowia NKT-PN/078/025/01 z dnia 21 lutego 2001 roku, po dokonaniu oceny sprawności i bezpieczeństwa w wyniku badań technicznych i badań eksploatacyjnych w warunkach klinicznych wyrobu medycznego: SITA aparat do rehabilitacji w schorzeniach układu krążenia, stwierdza się, że wyżej wymieniony wyrób został uznany za przydatny do zastosowania przewidzianego przez producenta w dokumentacji towarzyszącej i może być użytkowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Opinia została zarejestrowana w ewidencji Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej pod numerem: 32576057.

Dariusz Nowicki, Koordynator ds. psychologii / Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie


„Na podstawie wstępnych doświadczeń natury praktycznej z wykorzystaniem urządzenia SITA w sporcie ( z udziałem wybranych zawodników i trenerów kadr Olimpijskiej i Paraolimpijskiej) można stwierdzić, że urządzenie to może zostać zastosowane zarówno przez trenerów jak i zawodników w dwóch obszarach:

1. Zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem - do nauki języków obcych. Umiejętność porozumiewania się w zakresie podstawowego słownictwa pozwalającego funkcjonować prawidłowo w trakcie zawodów sportowych i zgrupowań zagranicznych bez konieczności odwoływania się do pomocy tłumacza stanowi duże ułatwienie zarówno dla zawodników jak i trenerów. Z kolei użycie sytemu Sita do nauki własnej w trakcie pobytu na zgrupowaniach sportowych pozwala na poznanie języka bez konieczności współpracy z nauczycielami w trakcie stacjonarnych kursów języka obcego, co często nie jest możliwe ze względu na liczne wyjazdy i pobyt poza miejscem zamieszkania (od 100 do 240 dni w roku zajmują zgrupowania i zawody sportowe w przypadku zawodników kadry olimpijskiej!).

2. Jako urządzenie wspomagające w procesie sportowego treningu psychologicznego. Trening Psychologiczny (mentalny) jako system ćwiczeń prowadzących do efektywnego rozwoju takich cech jak m.in. koncentracja uwagi, kontrola emocji, odporność w warunkach stresu - bazuje na umiejętności relaksu. System Sita stanowi jedną z możliwości nauki osiągania tego korzystnego dla ciała i umysłu stanu. Już sam stan relaksu niesie za sobą wymierne korzyści w sporcie - pozwala zawodnikowi na szybszy wypoczynek po wysiłku włożonym w trening lub start. To z kolei pozwala na efektywną mobilizację energii fizycznej i psychicznej do kolejnego startu bądź treningu.

Jednak sam relaks osiągany przez zawodnika to za mało, jeśli mówimy o efektywnym przygotowaniu psychicznym do startu. Jest tu potrzebny system treningu bazującego na stanie relaksu, rozumianego w tym momencie jako stan zwiększonej koncentracji uwagi i podatności na sugestię. W tak rozumianym stanie relaksu kodowane są kolejne umiejętności niezbędne zawodnikowi w trakcie startu i treningu sportowego. Zestaw ćwiczeń treningu psychologicznego może być prowadzony przez odpowiednio przygotowanego do tego psychologa współpracującego z danym zawodnikiem lub może to być prowadzone samodzielnie przez zawodnika poprzez zastosowanie zestawu ćwiczeń nagranych na kasecie magnetofonowej i/lub płycie CD wraz z instrukcją w formie broszury opisującej sposób prowadzenia treningu psychologicznego.

Dodatkowo część z tych ćwiczeń może być wykorzystana przez trenerów, którzy nie tylko rozwiną w ten sposób swój warsztat zawodowy ale również wykorzystają w stosunku do siebie umiejętności płynące z opanowania relaksu oraz ćwiczeń treningu psychologiczne. Liczne badania oraz obserwacje sytuacji naturalnych wskazują, że trenerzy sportowi ulegają znacznie większym stresom, niż sami zawodnicy. Umiejętność rozładowania nadmiernych napięć psychicznych oraz kontrola emocji pozwolą im również na efektywniejsze funkcjonowanie w warunkach startowych.”

Opinia Instytutu Kardiologii w Aninie


Zgodnie treścią umowy zawartej z firmą SITA w dn. 11.06 br. w Pracowni Psychologii Klinicznej Zakładu Rehabilitacji Instytutu Kardiologii poddano testowaniu urządzenia SITA wprowadzając w/w urządzenia do psychologicznej praktyki rehabilitacyjnej u osób z chorobami układu krążenia.W wyniku przeprowadzonych prób badawczych stwierdzono:

1. Przydatność urządzenia SITA do prowadzenia treningów relaksacyjno-koncentrujących u pacjentów z:
a. podwyższonym poziomem lęku
b. trudnościami w zasypianiu
c. objawami napięcia psychologicznego

2. Bezpieczeństwo jego stosowania - nie stwierdzono występowania żadnych niekorzystnych objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego oraz układu nerwowego u pacjentów kardiologicznych u których prowadzona badania i obserwacje.

3. Łatwość w jego używaniu dla celów kardiologicznej rehabilitacji.

Opinia Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej


Na podstawie § 2 ust. 1 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1991 roku w sprawie Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej (Dz. U. Ministerstwa zdrowia i Opieki Społecznej nr 2, 1991 poz. 4) oraz pisma Ministra Zdrowia NKT-PN/078/025/01 z dnia 21 lutego 2001 roku, po dokonaniu oceny sprawności i bezpieczeństwa w wyniku badań technicznych i badań eksploatacyjnych w warunkach klinicznych wyrobu medycznego: SITA aparat do rehabilitacji w schorzeniach układu krążenia, stwierdza się, że wyżej wymieniony wyrób został uznany za przydatny do zastosowania przewidzianego przez producenta w dokumentacji towarzyszącej i może być użytkowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Opinia została zarejestrowana w ewidencji Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej pod numerem: 32576057.

Nagrody


2017 rok


Początek roku 2017 i ... kolejne certyfikaty: Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości oraz ... Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa.

2016 rok


W październiku 2016 roku Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. uhonorowało firmę SITA dyplomem FIRMA WIARYGODNA FINANSOWO. Natomiast Warszawska Izba Przedsiębiorców przyznała firmie SITA - Znak Jakości Przedsiębiorców SUPERWIKTORIA MARKA ROKU.

2016 rok


Po raz kolejny firmie SITA przyznane zostały certyfikaty jakości: Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości oraz Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa.

2014 rok


w dniu 24 marca w hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie odbyła się gala finałowa Konkursu Jakość Roku za rok 2013 zorganizowana pod honorowym patronatem European Organization For Quality oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000. Podczas gali przedstawicielom firmy SITA wręczono certyfikaty: Jakość Roku 2013 i Jakość Roku 2014 Złoto.

2011 rok


Po raz piąty firmie SITA przyznane zostały certyfikaty jakości: Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości oraz Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa. Certyfikaty stanowią efekt ciągłego udoskonalania kursów językowych i urządzenia SITA.

2010 rok


Firma SITA została nagrodzona kolejnymi prestiżowymi wyróżnieniami - statuetką Wiktorii Mazowieckiego Znaku Jakości oraz nagrodą główną - Fotelem Lidera. Celem konkursu organizowanego przez Warszawską Izbę Handlu Detalicznego i Usług we współpracy z organizacjami gospodarczymi z województwa mazowieckiego jest upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej oraz wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych. Po raz pierwszy w historii konkursu nagrodę przechodnią - Fotel Lidera - drugi raz z rzędu otrzymał ten sam przedsiębiorca, firma SITA po raz pierwszy zdobyła ją w 2009 roku.

2010 rok


Firma SITA otrzymała godło Najwyższa Jakość QI 2010 w kategorii QI Product - nagrodzone zostały urządzenie SITA oraz kursy językowe SITA. Kapituła konkursu reprezentowana przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Forum ISO9000, doceniła i nagrodziła starania firmy związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności.

2009 rok


Firma SITA zdobyła zaszczytny tytuł Jakość Roku 2009 w kategorii innowacja w IV edycji Największego Projakościowego Programu Promocyjnego w Polsce Jakość Roku nadzorowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA oraz Redakcję miesięcznika Biznes Raport. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców i firm, które ze szczególną uwagą podchodzą do kwestii jakości i wysokich standardów pracy.

2009 rok


Firma SITA wyróżniona została prestiżową nagrodą Złoty Laur 2009 podczas XIII edycji konkursu zorganizowanego m.in. przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych polskich firm, potrafiących połączyć wspaniałe wieloletnie tradycje z nowoczesnością, które inwestują w nowe technologie i tworzą kolejne miejsca pracy.

2008 rok


Podziękowania dla firmy SITA od Polskiego Komitetu Olimpijskiego za wsparcie oraz pomoc w wyposażeniu Polskiej Misji Medycznej podczas Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008.

2007 rok


Firma SITA otrzymała kolejne prestiżowe wyróżnienie - statuetkę Wiktorii Warszawskiego Znaku Jakości w konkursie organizowanym przez Warszawską Izbę Handlu Detalicznego i Usług we współpracy z organizacjami gospodarczymi z Warszawy i całego województwa mazowieckiego.

2006 rok


Podziękowania dla firmy SITA od Polskiego Komitetu Olimpijskiego za współpracę i osobisty wkład w przygotowanie, zakończonego sukcesem, udziału reprezentacji Polski w XX Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Turyn 2006.

2003 rok


Nagroda główna IV Targów Szkół Językowych organizowanych w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego za najlepszy produkt językowy.

2001 rok


Prezes firmy SITA, Jerzy Kowalewski, został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wkład w upowszechnianie wiedzy.

2000 rok


Nagroda VII Międzynarodowych Targów Pracy i Współpracy za najlepszą ofertę targów.

1999 rok


Nagroda IV Międzynarodowych Targów Edukacyjnych w Warszawie za najlepszy produkt będący nowatorskim rozwiązaniem w dziedzinie nauczania.

FILMY SITA O RELAKSIE

//]]>