Title Image

Regulamin

Sklep internetowy funkcjonujący na stronie www.sita.pl (dalej również jako „Sklep”) prowadzony jest przez Sita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Syta 68A, Warszawa (02-993).

Niniejszy regulamin zawiera warunki, na jakich świadczone są wszelkie usługi w Sklepie.

§1 Zawarcie umowy i dostawa

1. Na stronie www.sita.pl umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim. Stroną umowy jest firma SITA Sp. z o.o., która może powierzyć w całości lub w części realizację zamówienia osobie trzeciej.

2. Do złożenia wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku dochodzi z chwilą kliknięcia przycisku „kupuję i płacę ”. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep odbywa się poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Zawarcie umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Produkty zamówione przez Klienta zostaną wysłane po zapłacie ich pełnej ceny, z wyłączeniem sytuacji, gdy Klient dokonał wyboru płatności za pobraniem oraz kosztów dostawy, chyba że są one pokrywane przez Sklep zgodnie z §3 pkt 2.

3. Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W przypadku wskazania terminu dostawy w dniach roboczych należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2 Ochrona danych osobowych

1. Administratorami danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu są Sita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Syta 68A, Warszawa (02-993).

2. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

3. Dane osobowe uzyskane od Klienta mogą zostać przekazane także do innych podmiotów, które biorą udział w realizacji zamówienia, w szczególności:

a) podmiotom obsługującym systemy płatnicze na potrzeby zapewnienia płatności, przede wszystkim w związku z płatnością kartą, zwłaszcza spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, NIP 779-236-98-87;

b) kurierom, przede wszystkim spółce: DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mineralnej 15, NIP 951-241-77-13;

c) naszym partnerom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Sklepu, w szczególności spółce IT Systems and Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Sytej 68A, która jest powiązana kapitałowo ze spółką Sita Sp. z o.o. i Sita Innovation Sp. z o.o.

Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

§3 Ceny i koszty

1. Oferowane ceny są cenami brutto, tzn. zawierają podatek VAT. Przejście własności towaru następuje po zapłacie ceny w pełnej wysokości.

2. Sklep prowadzi sprzedaż zestawów, ale istnieje również możliwość zakupu oferowanych przez Sklep poszczególnych elementów wchodzących w skład zestawu. Ceny przedmiotów zakupionych w zestawie są niższe niż oferowanych do zakupu osobno. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy nabycia zestawu w odniesieniu tylko do niektórych jego elementów, w pozostałej części cena elementów zestawu opiewa na kwotę równą tej, w której Sklep oferuje do sprzedaży poszczególne produkty osobno. W takiej sytuacji Sklep wystawi dokument sprzedaży korygujący cenę, zaś Klient zobowiązany będzie do pokrycia różnicy.

3. Koszt wysyłki na terenie Polski zamówień o wartości co najmniej 300 zł ponosi Sklep, zaś o mniejszej wartości – Kupujący.

4. Koszt wysyłki do pozostałych krajów UE ponosi Kupujący i wynosi on 149 zł bez względu na wartość zamówienia.

§4 Płatności

1. Sklep oferuje następujące rodzaje płatności: przelew tradycyjny, za pobraniem, szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl), karta kredytowa, oraz Blik. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Akceptowane są wyłącznie płatności dokonywane z rachunków bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

2. W przypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej obciążenie konta karty kredytowej następuje dopiero wraz z wysłaniem zamówienia.

3. Decydując się na zakup w Sklepie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej informacji o uznaniach na rachunku bankowym oraz dowodu zakupu.

§5 Wysyłka i dostawa

1. Standardowy czas dostawy zamówienia wynosi od 3 do 6 dni roboczych. Jest to czas potrzebny na zaksięgowanie pieniędzy, przygotowanie paczki oraz jej dostawę.

2. Po opuszczeniu magazynu uruchomiona zostanie funkcja śledzenia przesyłki. Klient otrzyma wiadomość e-mail z linkiem.

3. Sklep internetowy Sita.pl współpracuje z firmą kurierską DPD.

4. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń należy dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sklep zaleca sporządzić protokół szkodowy.

§6 Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów SITA

1. W przypadku nabycia produktów SITA Klienci mają ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie przez odbiorcę zamówionych przedmiotów bez wskazywania przyczyn. W przypadku chęci skorzystania z tego uprawnienia, Klient może wypełnić formularz zwrotu zamówienia, który zostanie załączony do zamówienia, a ponadto jest również dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy Klient powinien powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę SITA Sp. z o.o., w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). W tym celu Klient może, choć nie jest to obowiązkowe, użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Do wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

3. W dalszej kolejności Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania zamówionych produktów, jednakże nie później niż 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane płatności, włącznie z kosztami dostawy, chyba że wynikną one w związku z wyborem przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep. Płatności zwracane są w taki sam sposób w jaki zostały uiszczone, chyba że zostanie uzgodniony inny środek płatności.

5. Sklep może powstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy Klient przedstawi dowód, że produkt został wysłany do Sklepu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

6. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku:

a) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

b) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§7 Zwroty płatności

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są na konto, z którego dokonano zapłaty. W przypadku zapłaty przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto karty kredytowej.

§8 Odpowiedzialność za wady produktów

1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad.

2. W przypadku ujawnienia się wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.sita.pl. Sklep ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy – Kodeks cywilny.

3. Sklep udziela nabywcy towaru gwarancji na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i biegnie od dnia dostarczenia zamówienia.

4. Gwarancja na towar sprzedany konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta względem Sklepu wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

5. Zgłaszając wadę towaru Klient określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy rękojmi. Jeżeli Klient jest konsumentem i nie dokonał wyboru, Sklep rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące rękojmi.

6. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana rzeczy na wolną od wad lub zwrot ceny.

7. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

8. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji wygasają:

a) po upływie okresu gwarancji;

b) w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez podmiot inny niż upoważniony przez Sklep;

c) w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Sklepu i producenta towaru;

d) w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Sklepu i producenta towaru;

e) w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarcia instalacji elektrycznej, działania czynników atmosferycznych;

f) w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

9. W przypadku naruszenia warunków udzielonej gwarancji, w szczególności, gdy towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Sklep poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Sklep kosztów.

10. Roszczenia z tytułu rękojmi obejmują żądanie: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo – w przypadku wad istotnych – odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń.

11. Jeśli Klient zażąda obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy Sklep ma prawo odmówić spełnienia takiego żądania, proponując niezwłoczną i niepowodującą dla Klienta ponadprzeciętnych niedogodności wymianę Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady, chyba że Produkt był już wymieniony lub naprawiany albo mimo reklamacji nie został wymieniony na wolny od wad lub wada nie została usunięta.

12. Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

13. Należy zachować dowód zakupu produktu wydany przez Sklep.

14. Sklep nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

15. Sklep świadczy usługi posprzedażowe, zgodnie z aktualną ofertą umieszczoną na stronie internetowej www.sita.pl.

§9 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w Sklepie należy składać poprzez formularz reklamacyjny. Zapytania związane z przebiegiem realizacji zamówienia należy składać telefonicznie lub drogą elektroniczną (poprzez formularz kontaktowy).

2. Klient inicjując procedurę reklamacyjną powinien wskazać czy realizuje swoje uprawnienia z tytułu rękojmi czy gwarancji. W przypadku braku właściwego oświadczenia przyjmuje się, że Klient dochodzi uprawnień z tytułu rękojmi.

3. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru, wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje Sklep.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego i dostarczenia zamówionych towarów do serwisu znajdującego się pod adresem:

Serwis SITA Sp. z o.o.

ul. Syta 68A, 02-993 Warszawa

5. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta, wskazując jednocześnie sposób uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 

Do pobrania:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Formularz reklamacyjny

Formularz zwrotu towaru

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez SITA Sp. z o.o., Korpele Strefa 9, 12-100 Szczytno, KRS 0000163492, oraz o prawach, które w związku z tym przysługują podmiotom danych znajdą Państwo w dziale. POLITYKA PRYWATNOŚCI. Klikając na "Zarejestruj się" wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SITA Sp. z o. o. w celu realizacji moich zamówień.