Back to top

Przetwarzanie danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest firma SITA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-993), ul. Syta 68A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000163492, identyfikująca się numerami NIP: 7393000146, REGON: 510832600, zwana w dalszej części dokumentu SITA.

Dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych, zwanym także RODO (Rozporządzenie Ogólne UE o Ochronie Danych Osobowych), które 25 maja 2018 r. rozpocznie obowiązywanie bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych.

 

Odwiedzający stronę

Podobnie jak większość operatorów stron internetowych, SITA Sp. z o.o. gromadzi informacje, które nie są personalnie identyfikujące, takie jak: typ przeglądarki, preferencje językowe, strona odsyłająca oraz data i czas każdego żądania odwiedzającego. Celem zbierania danych nieosobowych jest lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób użytkownicy Internetu korzystają ze stron internetowych, oraz prowadzenia zbiorczej statystyki odwiedzin własnej witryny internetowej.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Niektórzy odwiedzający witrynę www.sita.pl decydują się na interakcję (wypełnienie formularza), która wymaga od SITA zbierania danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez SITA zależy od charakteru interakcji.

W przypadku zakupu produktów:

W tym celu wymagamy podania następujących danych osobowych do zawarcia i należytego wykonania zawartej z Użytkownikiem witryny umowy: adres e-mail, imię, nazwisko,  adres do wysyłki (ulica, numer domu, numer lokalu), numer telefonu.

W przypadku zapisu do newslettera:

W tym celu wymagamy podania adresu e-mail.

Użytkownikom zapisanym do newslettera SITA może od czasu do czasu wysyłać wiadomość e-mail lub prosić o opinię.

SITA gromadzi również niektóre dane związane  z używaniem witryny, takie jak:

 1. adres IP urządzenia Użytkownika witryny
 2. rodzaj wyszukiwarki i system operacyjny urządzenia
 3. rodzaj urządzenia (smartphone, desktop, tablet)
 4. informacje zbierane zgodnie z Polityką Cookies.

W każdym przypadku SITA zbiera takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe, aby spełnić cel interakcji użytkownika SITA. SITA nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej.

Wszelkie zbierane dane SITA wykorzystuje jedynie do:

 1. prawidłowej i skutecznej realizacji usługi sprzedaży
 2. udostępnienia usług w aplikacji mobilnej
 3. kontaktowania się w celu odpowiedzi na pytania, reklamacje
 4. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
 5. kontaktu w celach edukacyjnych, reklamowych, opiniotwórczych (w przypadku zapisu do newslettera).

 

Statystyki odwiedzin

SITA może gromadzić statystyki dotyczące zachowań odwiedzających strony internetowe. SITA prowadzi statystyki wyłącznie na własny użytek SITA nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej.

 

Ochrona niektórych danych osobowych

SITA ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osobistą i identyfikujące osobę tylko tym pracownikom i kontrahentom, które muszą znać te informacje, aby móc je przetwarzać w imieniu SITA lub świadczyć usługi dostępne na stronach SITA, które zgodziły się nie ujawniać informacji osobom trzecim. Niektórzy z kontrahentów, mogą znajdować się poza Polską, na terenie Unii Europejskiej, w której od 25 maja 2018 r. obowiązują jednolite zasady ochrony danych osobowych. Korzystając ze stron SITA, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie im takich informacji. SITA nie wynajmuje, ani nie sprzedaje nikomu potencjalnie personalnych informacji identyfikujących i identyfikujących osoby. Poza pracownikami i kontrahentami jak opisano powyżej, SITA ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osobistą i identyfikujące osobę tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo.

Są to podmioty takie jak:

 1. osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych
 2. dostawcy usług księgowych
 3. podmioty obsługującym systemy płatnicze na potrzeby zapewnienia płatności, przede wszystkim w związku z płatnością kartą, zwłaszcza spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, NIP 779-236-98-87;
 4. kurierzy, przede wszystkim spółce: DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mineralnej 15, NIP 951-241-77-13 oraz InPost Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 28, NIP 679-310-80-59;
 5. partnerzy świadczącym usługi informatyczne na rzecz Sklepu, w szczególności spółce Deocode Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Sielskiej 17A oraz spółce IT Systems and Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Sytej 68A
 6. inne podmioty jeśli niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

 

Prawa użytkownika

Użytkownik witryny www.sita.pl zawsze ma prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych
 2. sprostowania danych osobowych
 3. usunięcia danych osobowych
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. przenoszenia danych osobowych
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się mailowo na bok@sita.pl.

Każdy użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, edycji danych oraz możliwość usunięcia konta logując się na swoje konto na stronie www.sita.pl.