Back to top

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Definicje zastosowanych terminów

 1. Administrator – SITA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syta 68A, 02-993 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000163492 NIP 7393000146 REGON 510832600, kapitał zakładowy 1.335.000,00 zł (słownie: milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
 2. Aplikacja mobilna – oprogramowanie udostępniane przez/za zgodą Administratora.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu.
 4. Konto – prowadzony dla Użytkownika profil, dostęp za autoryzacją, zawierający materiały, zasoby oraz dane Użytkownika, umożliwiający korzystanie z Serwisu oraz dostęp do materiałów.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, zarejestrowana w Serwisie, która, w ramach Umowy o świadczenie usług cyfrowych określonej w Regulaminie, działa w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca określoną w Regulaminie Umowę o świadczenie usług cyfrowych w związku z jej działalnością gospodarczą, jednak jak wynika z treści Umowy o świadczenie usług cyfrowych, nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Subskrypcja – opłata okresowa za korzystanie przez Użytkownika z produktów subskrypcyjnych.
 7. Dostęp – usługa Administratora polegająca na udostępnieniu Konta Użytkownika, umożliwiająca korzystanie z Usługi cyfrowej.
 8. Usługa cyfrowa – udostępnianie za pomocą Serwisu i Aplikacji mobilnej produktów subskrypcyjnych oraz sprzedaż produktów fizycznych i cyfrowych, na warunkach zawartych w Regulaminie i Warunkach korzystania z Usługi cyfrowej (zwane także jako „Usługa”).
 9. Umowy – odpłatne Umowy sprzedaży oraz Umowy świadczenia usługi cyfrowej udostępniania produktów za opłatą w ramach opłaty subskrypcyjnej, zawierane na odległość za pomocą Serwisu pomiędzy Administratorem oraz Użytkownikiem.
 10. Warunki korzystania z Usługi cyfrowej (ToS) – oddzielna regulacja, zawierająca postanowienia dotyczące warunków korzystania z Usługi cyfrowej.
 11. Serwis – strona i sklep internetowy pod domeną www.sita.pl, wraz ze wszystkimi podstronami, której Administratorem jest SITA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syta 68A, 02-993 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000163492 NIP 7393000146 REGON 510832600, kapitał zakładowy 1.335.000,00 zł (słownie: milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), w ramach której udostępniany jest Dostęp do Konta oraz Usługi.
 12. Produkt – dostępne treści cyfrowe oraz towary, których dystrybucją zajmuje się Administrator, dostępne do zakupu lub udostępnienia za opłatą zależnie od formy i przeznaczenia.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora Usług.
 2. Administrator świadczy Usługi Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji mobilnej, zgodnie z warunkami uregulowanymi w Regulaminie oraz Warunkach korzystania z Usługi cyfrowej.
 3. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnej funkcjonalności Aplikacji, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników lub stwierdzone przez Administratora.

§ 3
Rejestracja

 1. Użytkownicy, celem korzystania z Usług Administratora świadczonych w Serwisie i Aplikacji mobilnej, muszą dokonać rejestracji poprzez założenie Konta w Serwisie.
 2. Konto Użytkownika jest zabezpieczone loginem (adres e-mail) oraz hasłem, celem zabezpieczenia zasobów oraz informacji personalnych.
 3. Z jednego Konta może korzystać jeden Użytkownik. Użytkownik, odpowiada za zachowanie w poufności danych zabezpieczających konto, w szczególności login i hasło.
 4. Niedozwolonym jest jakiekolwiek odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie lub zbywanie Konta Użytkownika osobom trzecim, w tym także innym Użytkownikom.
 5. Zakładając Konto Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji Użytkownika. Dane podane podczas rejestracji mogą podlegać późniejszej edycji, w sytuacji zmiany okoliczności faktycznych.
 6. Użytkownik, celem ochrony swojego Konta, zobowiązuje się do zgłoszenia każdorazowo sytuacji rozpowszechnienia danych wrażliwych Konta.
 7. Administrator zachowuje prawo do zablokowania i/lub usunięcia Konta w przypadku wystąpienia użytkowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu, Warunków korzystania z Usługi cyfrowej lub przepisów prawa.
 8. Kwoty wpłacone na poczet zasobów Konta, które zostało zablokowane lub usunięte, zgodnie z ust. 7 nie podlegają zwrotowi.
 9. Administrator nie odpowiada za żadne starty lub szkody wynikające z niezastosowania się do postanowień Regulaminu, Warunków korzystania z Usługi cyfrowej lub przepisów prawa.

§ 4
Zawieranie Umowy

 1. W ramach świadczenia Usługi Administrator zawiera z Użytkownikiem:
  1. Umowę o świadczenie Usługi cyfrowej – z momentem założenia Konta, umożliwiającą nieodpłatne korzystanie z Serwisu oraz aplikacji mobilnej;
  2. Umowę sprzedaży – w przypadku nabycia określonych produktów niesubskrypcyjnych;
  3. Umowę subskrypcji – w przypadku skorzystania z oferty produktów subskrypcyjnych umożliwiającą korzystanie z przedmiotowych produktów przez określony czas za opłatą.
 2. Użytkownicy nie są ograniczeni liczbą posiadanych Kont.
 3. Jednocześnie z akceptacją Regulaminu Użytkownik zgłasza żądanie rozpoczęcia wykonywania Umowy o świadczenie Usług cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od tej umowy. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w postaci elektronicznej w przypadku zawarcia umów odpłatnych.
 4. Do złożenia wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku dochodzi z chwilą kliknięcia przycisku „kup i zapłać”. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Administratora odbywa się poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Zawarcie umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Użytkownika potwierdzenia zamówienia. Produkty zamówione przez Użytkownika zostaną wysłane po zapłacie ich pełnej ceny, z wyłączeniem sytuacji, gdy Użytkownik dokonał wyboru płatności za pobraniem wraz z kosztami dostawy, chyba że są one pokrywane przez Administratora zgodnie z § 9, pkt.3.

§ 5
Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi cyfrowej w dowolnym czasie poprzez likwidację Konta w Serwisie.
 2. Likwidacja Konta w Serwisie skutkuje także rozwiązaniem istniejących stosunków prawnych, w szczególności z tytułu Umów subskrypcji. Z tytułu rozwiązania umów okresowych, np. Umów subskrypcji, nie przysługuje zwrot opłaty dokonanej na rzecz pozostałego opłaconego okresu, niepodlegającego wykorzystaniu w związku z rozwiązaniem stosunku prawnego.
 3. Niezależnie od powyższego Użytkownicy mogą wypowiedzieć umowę subskrypcji w dowolnym czasie, zgłaszając oświadczenie woli za pomocą Serwisu lub drogą mailową, ze skrzynki poczty elektronicznej przypisanej do Konta. Umowa przestaje obowiązywać z dniem następującym po ostatnim dniu okresu subskrypcyjnego, generującego zobowiązanie finansowe dla Użytkownika.

§ 6
Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. W przypadku nabycia produktów SITA Klienci mają ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie przez odbiorcę zamówionych przedmiotów bez wskazywania przyczyn. W przypadku chęci skorzystania z tego uprawnienia, Klient może wypełnić formularz zwrotu zamówienia, który zostanie załączony do zamówienia, a ponadto jest również dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy Użytkownik powinien powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę SITA Sp. z o.o., w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). W tym celu Klient może, choć nie jest to obowiązkowe, użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Do wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 3. W dalszej kolejności Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania zamówionych produktów, jednakże nie później niż 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane płatności, włącznie z kosztami dostawy poniesionymi przez Klienta, chyba że wynikną one w związku z wyborem przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep. Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.
 5. Sklep może powstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy Klient przedstawi dowód, że produkt został wysłany do Sklepu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 6. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku:
  1. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  2. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są na konto, z którego dokonano zapłaty. W przypadku zapłaty przy pomocy karty płatniczej zwrot nastąpi na powiązane konto karty płatniczej.

§ 7 
Rodzaje produktów

 1. Administrator za pomocą Serwisu umożliwia Użytkownikom zakup, a za pomocą Aplikacji mobilnej korzystanie z Produktów:
  1. Fizycznych – akcesoria, materiały edukacyjne;
  2. Cyfrowych – treści cyfrowe, udostępnione przez Administratora w aplikacji;
  3. Subskrypcyjnych - wszelkie produkty, do których dostęp jest udzielany na zasadzie subskrypcji (okresowa opłata za dostęp).
  4. Dożywotnich - wszelkie produkty, udostępniane na zasadzie sprzedaży, z ograniczeniami wskazanymi w ust. 2 poniżej.
 2. Dożywotni dostęp wygasa w przypadku:
  - śmierci Użytkownika;
  - rozwiązania Administratora;
  - faktycznego zaprzestania przez Administratora prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Administrator za pomocą Serwisu oraz Aplikacji mobilnej umożliwia także korzystanie z niektórych produktów w ograniczonym zakresie (tzn. wersja DEMO produktu).

§ 8
Płatności

 1. Serwis oferuje następujące rodzaje płatności: przelew tradycyjny, za pobraniem, za pomocą bramki płatności Przelewy24.pl, w tym między innymi szybki przelew internetowy, Blik, karta płatnicza, raty online. Administrator zastrzega sobie prawo do nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Akceptowane są wyłącznie płatności dokonywane z rachunków bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Użytkownik.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępnych form płatności w sytuacji dokonywania zakupu produktów różnego rodzaju, kierując się realną możliwością oraz gospodarczym przeznaczeniem.
 3. W przypadku zakupu przy użyciu karty płatniczej obciążenie konta karty płatniczej następuje wraz ze złożeniem zamówienia przez Użytkownika.
 4. Decydując się na zakup w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej informacji o uznaniach na rachunku bankowym oraz dowodu zakupu.

§ 9
Ceny i koszty

 1. Oferowane ceny są cenami brutto, tzn. zawierają podatek VAT. Przejście własności towaru następuje po zapłacie ceny w pełnej wysokości.
 2. Administrator prowadzi sprzedaż zestawów, ale istnieje również możliwość zakupu oferowanych przez Serwis poszczególnych elementów wchodzących w skład zestawu. Ceny przedmiotów zakupionych w zestawie są niższe niż oferowanych do zakupu osobno. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa do odstąpienia od umowy nabycia zestawu w odniesieniu tylko do niektórych jego elementów, w pozostałej części cena elementów zestawu opiewa na kwotę równą tej, w której Administrator oferuje do sprzedaży poszczególne produkty osobno. W takiej sytuacji Administrator wystawi dokument sprzedaży korygujący cenę, zaś Użytkownik zobowiązany będzie do pokrycia różnicy.
 3. Koszt wysyłki na terenie Polski zamówień opłaconych z góry o wartości co najmniej 1000 zł ponosi Administrator, zaś o mniejszej wartości – Użytkownik.
 4. Koszt wysyłki do pozostałych krajów UE ponosi Użytkownik i wynosi on 149 zł bez względu na wartość zamówienia.

§ 10
Wysyłka i dostawa

 1. Standardowy czas dostawy produktów fizycznych zamówienia na terenie Polski wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Jest to czas potrzebny na zaksięgowanie pieniędzy, przygotowanie paczki oraz jej dostawę.
 2. Standardowy czas dostawy produktów fizycznych zamówienia na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej wynosi od 3 do 10 dni roboczych. Jest to czas potrzebny na zaksięgowanie pieniędzy, przygotowanie paczki oraz jej dostawę.
 3. Serwis internetowy Sita.pl współpracuje z firmą kurierską DPD oraz InPost.
 4. Po otrzymaniu przesyłki Użytkownik powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń należy dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sklep zaleca sporządzić protokół szkodowy.
 5. W przypadku produktów cyfrowych oraz subskrypcyjnych stają się one dostępne niezwłocznie, nie później niż 24 godziny po uzyskaniu przez Administratora potwierdzenia finalizacji transakcji płatniczej.

§ 11
Odpowiedzialność

 1. Administrator zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad.
 2. W przypadku ujawnienia się wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.sita.pl. Administrator ponosi ustawową odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności Rozdziału 5a oraz Rozdziału 5b.
 3. Administrator udziela nabywcy towaru gwarancji na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wynosi 12 miesiące i biegnie od dnia dostarczenia zamówienia.
 4. Gwarancja na towar sprzedany konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika względem Administratora wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta.
 5. Zgłaszając wadę towaru Użytkownik określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy przepisów ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem i nie dokonał wyboru, Administrator rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące przepisów ustawy o prawach konsumenta.
 6. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji serwisu naprawczego wymiana rzeczy na wolną od wad lub zwrot ceny.
 7. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
 8. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji wygasają:
  1. po upływie okresu gwarancji;
  2. w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez podmiot inny niż upoważniony przez Sklep;
  3. w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Sklepu i producenta towaru;
  4. w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Sklepu i producenta towaru;
  5. w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarcia instalacji elektrycznej, działania czynników atmosferycznych;
  6. w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 9. W przypadku naruszenia warunków udzielonej gwarancji, w szczególności, gdy towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Administrator poinformuje o tym Użytkownika, zwracając Użytkownikowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Administratora kosztów.
 10. Roszczenia wynikające z przepisów ustawy o prawach konsumenta obejmują żądanie: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo – w przypadku wad istotnych – odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń.
 11. Jeśli Użytkownik zażąda obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy Administrator ma prawo odmówić spełnienia takiego żądania, proponując niezwłoczną i niepowodującą dla Użytkownika ponadprzeciętnych niedogodności wymianę Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady, chyba że Produkt był już wymieniony lub naprawiany albo mimo reklamacji nie został wymieniony na wolny od wad lub wada nie została usunięta.
 12. Jeżeli kupujący nie jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej odpowiedzialność z przepisów ustawy o prawach konsumenta jest wyłączona.
 13. Należy zachować dowód zakupu produktu wydany przez Serwis.
 14. Administrator nie ma obowiązku dostarczenia Użytkownikowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 15. Serwis świadczy usługi posprzedażowe, zgodnie z aktualną ofertą umieszczoną na stronie internetowej www.sita.pl.
 16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem Usług.
 17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Administratora;
  2. skutki korzystania z Aplikacji przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
  3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Administratora okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym.
 18. Użytkownik jest zobowiązany do podania zgodnych z rzeczywistością danych swojej osoby.

§ 12
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w Serwisie należy składać poprzez formularz reklamacyjny. Zapytania związane z przebiegiem realizacji zamówienia należy składać drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mailowy: wsparcie@sita.pl.
 2. Użytkownik inicjując procedurę reklamacyjną powinien wskazać czy realizuje swoje uprawnienia z tytułu rękojmi czy gwarancji. W przypadku braku właściwego oświadczenia przyjmuje się, że Klient dochodzi uprawnień z tytułu rękojmi.
 3. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru, wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje Administrator.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego i dostarczenia zamówionych towarów do serwisu naprawczego znajdującego się pod adresem:
  Serwis SITA Sp. z o.o.
  ul. Syta 68A,02-993 Warszawa
 5. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika, wskazując jednocześnie sposób uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Użytkownikowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

§ 13
Prawa własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, loga i logotypu Aplikacji, a także wchodzących w skład Aplikacji elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, oprogramowania Aplikacji oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

§ 14
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorami danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu są Sita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Syta 68A, Warszawa (02-993).
 2. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 3. Dane osobowe uzyskane od Użytkownika Serwisu mogą zostać przekazane także do innych podmiotów, które biorą udział w realizacji zamówienia, w szczególności:
  1. podmiotom obsługującym systemy płatnicze na potrzeby zapewnienia płatności, przede wszystkim w związku z płatnością kartą, zwłaszcza spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, NIP 779-236-98-87;
  2. kurierom, przede wszystkim spółce: DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mineralnej 15, NIP 951-241-77-13 oraz InPost Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 28, NIP 679-310-80-59;
  3. partnerom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Sklepu, w szczególności spółce Deocode Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Sielskiej 17A oraz spółce IT Systems and Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Sytej 68A
 4. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

§ 15
Polityka prywatności

 1. Poprzez rejestrację Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu oraz Warunków korzystania z Usługi cyfrowej, w szczególności w aspekcie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, zgodnie z przepisami Polityki prywatności.
 2. Dane Użytkownika podane zarówno na etapie rejestracji, jak i w wyniku aktualizacji, wraz z innymi informacjami wrażliwymi podlegają ochronie Administratora na zasadach Polityki Prywatności, zawartej w Regulaminie i Warunkach korzystania z Usługi cyfrowej.
 3. Użytkownik decyduje samodzielnie jakie informacje niewymagane decyduje się udostępnić Administratorowi, z zachowaniem wymogów regulowanych w Regulaminie i Warunkach dotyczących rejestracji i informacji powiązanych z Kontem.
 4. Administrator używa mechanizmu zabezpieczeń reCAPTCHA i podlega Polityce prywatności oraz Warunkom korzystania z usług Google. 

§ 16
Przepisy końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawdo do jednostronnej zmiany Regulaminu oraz Warunków korzystania z Usługi cyfrowej, o czym niezwłocznie powiadomi Użytkowników poprzez ogłoszenie w Serwisie.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin oraz Warunki korzystania z Usługi cyfrowej są publikowane w Serwisie oraz Aplikacji mobilnej w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Do pobrania:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Formularz reklamacyjny

Formularz zwrotu towaru

Warunki korzystania z usługi

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Administrator świadczy, a Użytkownik korzysta z Usług dostępnych w Aplikacji mobilnej, nabywanych/udostępnianych Użytkownikowi korzystającemu z Konta poprzez Serwis;
 2. Przepisy i postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie także w niniejszych Warunkach, w szczególności § 1. Definicje zastosowanych terminów.
 3. Korzystając z Aplikacji mobilnej Użytkownik akceptuje Warunki korzystania z Usługi cyfrowej oraz oświadcza, iż jest pełnoletni lub posiada zezwolenie opiekuna prawnego.
 4. Warunki korzystania z Usługi mogą być jednostronnie aktualizowane przez Administratora i są każdorazowo dostępne do wglądu zarówno w Aplikacji mobilnej oraz w Serwisie.
 5. Niezależnie od powyższego w przypadku braku akceptacji obowiązujących lub przyszłych postanowień Warunków korzystania z Usługi cyfrowej, stosownie do ust. 3 niniejszego paragrafu, należy nie korzystać z Aplikacji mobilnej oraz Usług Administratora.

§ 2
Rejestracja

 1. Konto Użytkownika, zgodnie z regulacją Regulaminu, jest wykorzystywane do użytkowania Aplikacji mobilnej.
 2. Rejestracja, edycja, terminacja Konta jest dokonywana w Serwisie Administratora, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z zasobów określonego Konta, zakupionych/udostępnionych w Serwisie, w Aplikacji mobilnej.
 4. Jedno Konto może być użytkowane tylko przez jednego Użytkownika. Udostępnianie Konta, osobom trzecim, w tym także innym Użytkownikom jest niedozwolone.
 5. Konto może być podmiotem blokady z Aplikacji mobilnej, w sytuacji wykrycia aktywności niezgodnej z Regulaminem, Warunkami korzystania z Usługi cyfrowej lub przepisów prawa.

§ 3
Usługa

 1. Administrator udostępnia odpłatnie i nieodpłatnie Produkty stanowiące zasoby Konta do użytkowania w Aplikacji mobilnej Użytkownikom.
 2. Produkty stają się zasobami Konta z momentem ich nabycia od/udostępnienia przez Administratora Użytkownikowi poprzez Serwis, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i niniejszych Warunków.

§ 4
Korzystanie z Aplikacji mobilnej

 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie kompatybilnego środowiska cyfrowego,
  2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie w taki sposób, aby nie dochodziło do kopiowania lub powielania w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Serwisu, w szczególności informacji, treści, danych, fotografii, obrazów, rysunków, ikon, opisów i znaków towarowych.
 2. Serwis przeznaczony jest dla środowisk cyfrowych (smartfon, tablet itp.) działających na systemach operacyjnych Android i iOS, a także dostęp do niej można uzyskać za pomocą zainstalowanych na urządzeniu Użytkownika, w tym urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet), przeglądarek internetowych Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, MS Internet Explorer. Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu na innych niż określone w zdaniu poprzednim przeglądarkach internetowych.

§ 5
Odpłatność

 1. Dostęp do Produktów w Aplikacji mobilnej może być uzależniony od zawiązania odpowiedniej umowy odpłatnej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w Serwisie, zależnie od charakteru Produktu.
 2. Płatności i zawarcie odpowiednich umów dokonuje się za pośrednictwem Serwisu. Dostęp do Produktów jest nierozłącznie powiązany z Kontem, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonał opłaty.

§ 6
Polityka prywatności

 1. Poprzez rejestrację Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu oraz Warunków korzystania z Usługi cyfrowej, w szczególności w aspekcie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, zgodnie z przepisami Polityki prywatności.
 2. Dane Użytkownika podane zarówno na etapie rejestracji, jak i w wyniku aktualizacji, wraz z innymi informacjami wrażliwymi podlegają ochronie Administratora na zasadach Polityki Prywatności, zawartej w Regulaminie i Warunkach korzystania z Usługi cyfrowej.
 3. Użytkownik decyduje samodzielnie jakie informacje niewymagane decyduje się udostępnić Administratorowi, z zachowaniem wymogów regulowanych w Regulaminie i Warunkach dotyczących rejestracji i informacji powiązanych z Kontem.
 4. Administrator używa mechanizmu zabezpieczeń reCAPTCHA i podlega Polityce prywatności oraz Warunkom korzystania z usług Google.

§ 7
Rezygnacja

 1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi cyfrowej w dowolnym czasie poprzez likwidację Konta w Serwisie.
 2. Likwidacja Konta w Serwisie skutkuje także rozwiązaniem istniejących stosunków prawnych, w szczególności z tytułu Umów subskrypcji. Z tytułu rozwiązania umów okresowych np. Umów subskrypcji, nie przysługuje zwrot opłaty dokonanej na rzecz pozostałego opłaconego okresu, niepodlegającego wykorzystaniu w związku z rozwiązaniem stosunku prawnego.
 3. Niezależnie od powyższego Użytkownicy mogą wypowiedzieć umowę subskrypcji w dowolnym czasie, zgłaszając oświadczenie woli za pomocą Serwisu, drogą mailową, ze skrzynki poczty elektronicznej przypisanej do Konta. Umowa przestaje obowiązywać z dniem następującym po ostatnim dniu okresu subskrypcyjnego, generującego zobowiązanie finansowe dla Użytkownika.

§ 8
Prawa własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie nazwy, loga i logotypu Aplikacji, a także wchodzących w skład Aplikacji elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, oprogramowania Aplikacji oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Warunków korzystania z Usługi cyfrowej, z zachowaniem przepisów § 1 ust. 4 Warunków korzystania z Usługi cyfrowej.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie mają przepisy Regulaminu oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maj 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Prawem właściwym stosunków prawnych powstałych pomiędzy Administratorem oraz Użytkownikami oraz innych, mogących stanowić źródło jakichkolwiek roszczeń, dochodzonych na drodze sądowej, jest prawo Polskie.
 4. Jakakolwiek bierność w gestii dociekania roszczeń przez Administratora nie może być interpretowana jako zrzeczenie się przedmiotowych praw.
 5. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków korzystania z Usługi za nieważne, zastosowanie znajdą wpierw zasady wykładni prawnej, w szczególności wykładni funkcjonalnej, poprzez uznanie funkcji przepisu dla stosunku prawnego pomiędzy stronami.
 6. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków korzystania z Usługi za nieważne, pozostają w mocy wszelkie pozostałe postanowienia Warunków korzystania z Usługi cyfrowej.
 7. Osoby trzecie nie mogą rościć sobie praw wynikających z niniejszych Warunków korzystania z Usługi w stosunku do Użytkownika lub Administratora, z wyłączeniem podmiotów udzielających licencji, w stosunku do postępowania egzekwowania roszczeń wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej i pokrewnych.